Upisi 2024. / 2025.

Upisi djece u predškolske ustanove Grada Zagreba za pedagošku godinu 2024./2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
 
 
OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2024./2025. na području Grada Zagreba
 
 
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS DJETETA
 
Dječji vrtići Grada Zagreba će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimati
 
od 13. do 23. svibnja 2024. godine
isključivo elektroničkom prijavom putem Portala Moje ZG e-usluge
na poveznici e-VRTIĆI 
https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome
 
i to za ostvarivanje prava na sudjelovanje u sljedećim programima:
 
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOME RADNOM TJEDNU
1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7.00 do 17.00 sati): u svim dječjim vrtićima Grada Zagreba,
- smjenski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Bajka, a u drugim dječjim vrtićima prema iskazanim potrebama zaposlenih roditelja/skrbnika.
1.2. za djecu koja do 31. kolovoza 2024. navršavaju od šest do jedanaest mjeseci života
-10-satni program: u Dječjem vrtiću Medveščak i u Dječjem vrtiću Duga, za djecu zaposlenih roditelja/skrbnika koji ne koriste roditeljski dopust do godine dana života djeteta.
2. POSEBNI PROGRAMI
2.1. za djecu s određenom vrstom teškoća u razvoju
- s motoričkim oštećenjima: u Dječjem vrtiću Vladimira Nazora,
- sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Sopot,
- s motoričkim oštećenjima, sniženih intelektualnih sposobnosti: u Dječjem vrtiću Potočnica,
- s višestrukim teškoćama: u Dječjem vrtiću Duga, Dječjem vrtiću Različak, Dječjem vrtiću Sunce i
   u Dječjem vrtiću Utrina,
- s obilježjima iz spektra autizma: u Dječjem vrtiću Bajka.
2.2. za djecu pripadnike nacionalnih manjina
- dvojezični hrvatsko-mađarski 10-satni program: u Dječjem vrtiću Potočnica.
2.3. posebni i alternativni programi
- programi ranog učenja stranog jezika, glazbeni, likovni, dramsko-scenski, informatički i sportski programi te programi ritmike i plesa, vjerski programi, ekološki i programi odgoja za održivi razvoj, programi prema koncepciji Marije Montessori, Rudolfa Steinera (waldorfski) i drugi programi za koje dječji vrtić posjeduje suglasnost nadležnog ministarstva.
 
II. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA I UPISNA DOKUMENTACIJA
 
Roditelj/skrbnik djeteta zahtjev za upis djeteta treba podnijeti od 13. do 23. svibnja 2024. isključivo putem elektroničke prijave samo jednom gradskom dječjem vrtiću (primarni izbor). Roditelj/skrbnik ima mogućnost odabira i drugoga gradskog dječjeg vrtića (kao alternativne opcije) za slučaj da dijete ne bude primljeno u dječji vrtić koji je bio primarni izbor. Dječji vrtić koji je alternativna opcija razmatra te prijave nakon što je obradio i prihvatio zahtjeve za upis djece kojima je bio primarni izbor, ako ima preostalih slobodnih mjesta za upis.
S obzirom na to da će Dječji vrtić Budućnost privremeno odnosno do završetka postupka osnivanja nove predškolske ustanove provoditi sve aktivnosti vezano za upis djece u novi objekt Sesvetski Kraljevec, Đačka 2, Sesvete, roditelj/skrbnik djeteta zainteresiran za upis djeteta u objekt Sesvetski Kraljevec, zahtjev za upis djeteta podnosi Dječjem vrtiću Budućnost (prioritetni izbor) pri čemu će u aplikaciji, u izborniku pod Odabir programa dječjeg vrtića, odabrati SESVETSKI KRALJEVEC - Redoviti 10-satni program jaslice/ SESVETSKI KRALJEVEC - Redoviti 10-satni program vrtić, a  po svom izboru odabrati drugi gradski dječji vrtić (kao alternativnu opciju).
Poveznica e-VRTIĆI na Portalu Moje ZG e-usluge  (
https://eupisi.zgvrtici.hr/welcome) bit će aktivna od 13. do 23. svibnja 2024.
 
Za elektroničku predaju zahtjeva za upis djeteta neophodno je posjedovati:
- NIAS vjerodajnicu značajne ili visoke razine sigurnosti za prijavu u sustav,
- adresu elektroničke pošte (e-mail) ili/i osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.
Ukoliko roditeljima/skrbnicima treba pomoć u postupku elektroničke prijave u dječji vrtić, za podršku se mogu  obratiti odabranom dječjem vrtiću tijekom radnog vremena putem telefona ili e-pošte.
Također, kako bismo roditeljima/skrbnicima osigurali optimalnu tehničku podršku u korištenju aplikacije tijekom postupka predaje zahtjeva za upis djeteta, otvoren je Helpdesk s adresom
e-upisi.vrtici@zagreb.hr na koji mogu kontaktirati djelatnike Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.
 
Uz zahtjev za upis djeteta potrebno je elektroničkim putem priložiti skenirane/fotografirane sljedeće dokumente:
Osnovna dokumentacija:
         - presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih ili potvrdu s podatcima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta; ukoliko se radi o djetetu osobe stranog državljanina pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;
         - preslike osobnih iskaznica oba roditelja (obostrane); ukoliko se radi o roditeljima stranim državljanima pod međunarodnom ili privremenom zaštitom i odgovarajući  dokument kojim se dokazuje status osobe pod međunarodnom ili privremenom zaštitom;  
Dokumenti kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu:
         - za dijete koje do 1. travnja tekuće kalendarske godine navršava četiri godine života: rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
         - za dijete oba zaposlena roditelja: elektroničke zapise (e-radne knjižice) ili potvrde o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za roditelja zaposlenog u inozemstvu službeni prijevod odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu - ne starije od 30 dana od prvog dana početka roka za podnošenje zahtjeva za upis djeteta;
         - za dijete samohranog roditelja: dokaz o samohranosti: rodni list djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o privremenom uzdržavanju djeteta;
          - za dijete iz jednoroditeljske obitelji: presuda o razvodu braka ili dokaz da je razvrgnuta izvanbračna zajednica ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, dokaz da je u tijeku razvod braka i sl.);
          - za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata: rješenje o statusu invalida Domovinskog rata;
          - za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji: rješenje odnosno potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad;
          - za dijete iz obitelji s troje ili više djece: za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podatcima o rođenju djeteta ili elektronički zapis iz sustava e-Građani;
          - za dijete roditelja/skrbnika koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade: rješenje o pravu na doplatak za djecu ili rješenje nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu;
         - za dijete osobe s invaliditetom upisane u Registar osoba s invaliditetom: potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom;
         - za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima - nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti, sukladno propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja te svu drugu relevantnu dokumentaciju o zdravstvenom statusu djeteta;
          - za dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića - presliku potvrde MUP-a o prijavi prebivališta/boravišta djeteta ili elektronički zapis (uvjerenje) o aktivnom prebivalištu/ boravištu iz službenih evidencija MUP-a ili presliku osobne iskaznice djeteta.
III. PREDNOST PRI UPISU
Prednost pri upisu u programe dječjeg vrtića ostvarivat će se sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
 
IV. OBJAVA REZULTATA UPISA
Stručno povjerenstvo za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima za upis na temelju analize dostavljene dokumentacije i rezultata inicijalnog razgovora s roditeljima/skrbnicima uz nazočnost djeteta, uvažavajući razvojne mogućnosti i sposobnosti svakog djeteta te slobodne prostorne kapacitete dječjeg vrtića.
Rezultati upisa djece u pojedine programe bit će objavljeni 19. lipnja 2024. na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića, pod šifrom djeteta, a sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.  
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može izjaviti prigovor ravnatelju dječjeg vrtića do 27. lipnja 2024.
Ravnatelj dječjeg vrtića o prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje u roku 8 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
V. UPIS U DJEČJI VRTIĆ
 
Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 2. rujna 2024., odnosno do uključivanja djeteta u program.
Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik je obvezan dostaviti dječjem vrtiću:
        - potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić;
        - presliku zdravstvene iskaznice djeteta;
        - presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o urednoj procijepljenosti djeteta protiv bolesti iz Programa obveznog cijepljenja), a original na uvid, te potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika ukoliko su djetetu utvrđene privremene ili trajne kontraindikacije za cijepljenje protiv pojedinih zaraznih bolesti.
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa od 2. rujna 2024., odnosno početkom pedagoške godine, osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.
 
U programe dječjeg vrtića djeca se mogu upisivati tijekom cijele pedagoške godine sukladno odredbama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić, ukoliko dječji vrtić ima slobodnih mjesta ili dođe do proširenja kapaciteta dječjeg vrtića. U tom slučaju roditelj/skrbnik dokumentaciju za upis djece (zahtjev za upis djeteta i obrazac za inicijalni razgovor) preuzima s mrežnih stranica dječjeg vrtića i popunjenu predaje odabranom dječjem vrtiću. Prijave za upis tijekom pedagoške godine provode se sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23) te pravilnika o upisu djece u dječji vrtić.
Podatke o slobodnim mjestima u gradskim dječjim vrtićima objavljivat će Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, početkom svakog mjeseca na mrežnim stranicama Grada Zagreba (
www.zagreb.hr
).
 
 
KLASA: 601-01/24-001/120
URBROJ: 251-07-11-24-1
Zagreb,  6. svibnja 2024.
 
                                                                                                               P R O Č E L N I K
 
                                                                                                                   Luka Juroš, v.r.
2024-2025 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ.docx

2024-2025 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ.docx

Plan upisa djece rane i predškolske dobi 2024 2025 DV Utrina

Obavijest o upisu u djecje vrtice za ped. godinu 2024.-2025.

Dopis Upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2024.-2025.

Lista prednosti - 9. 10. 2023.
Poštovani roditelji,
na linku se nalazi ažurirana lista prednosti upisa djeteta u DV Utrina.
LlSTA PREDNOSTI 9.10.2023.
____________________________________________________________________
Lista prednosti i broj slobodnih mjesta u skupinama - 4. 9. 2023.
Lista prednosti - DV Utrina
https://www.zagreb.hr/slobodna-mjesta-u-djecjim-vrticima-grada-zagreba/42975
_______________________________________________________________________
Poštovani roditelji,

na sljedećem linku možete pogledati konačne rezultate upisa djece u DV "Utrina". Molimo sve roditelje da ponovno pogledaju rezultate jer je kod određene djece došlo do promjene programa i/ili objekta. 
Rezultati upisa - A i B lista - s obrazloženjem - KONAČNI
_______________________________________________________________
Poštovani,
raspoloživi kapacitete u DV Utrina nakon provedenih upisa 30.06.2023. možete vidjeti na linku:
RASPOLOŽIVI KAPACITETI ZA UPIS DJECE - DV UTRINA
____________________________________________________________
Poštovani roditelji,
rezultate upisa djece u DV Utrina možete pogledati na sljedećem linku:


REZULTATI UPISA - A I B LISTA - DV UTRINA
Rezultati upisa - A i B lista - s obrazloženjem
Roditelji djeteta nezadovoljni rezultatom upisa (neprihvaćen zahtjev za upis djeteta) imaju mogućnost uvida u predani zahtjev i dostavljenu dokumentaciju  
svojeg djeteta te mogu izjaviti prigovor ravnatelju Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave rezultata upisa.    
______________________________________________________________________________________________________
Upisi u vrtić u ped. god. 2023./2024.
VAŽNO!
Poštovani roditelji, ako imate tehničkih teškoća s ispunjavanjem zahtjeva u online sustavu, molimo da se obratite tehničkoj podršci isključivo na mail:
e-upisi.vrtici@zagreb.hr
___________________________________________________________________________________________________________

• Obavijest o upisu u dječje vrtiće za ped. god. 2023.-2024. (jaslice i vrtić)


• Obavijest o upisu u program predškole za ped. god. 2023.-2024. (predškola)

Podnošenje zahtjeva za upis djeteta moguće je isključivo putem Portala Moje ZG e-usluge na poveznici e-VRTIĆI, koja će biti aktivna u razdoblju 24. 5. - 5. 6. 2023. 
https://e-pisarnica.zagreb.hr/ePisarnica/#/

Više informacija pronađite na mrežnim stranicama Grada Zagreba: https://zagreb.hr/upisi-u-gradske-djecje-vrtice-za-pedagosku-godinu-/187965


____________________________________________________________________________________________________

Obavijest roditeljima/skrbnicima o mogućnosti prijelaza djeteta/djece u drugi gradski dječji vrtić za pedagošku godinu 2023./2024.
Obavijest za roditelje
Obavijest o Programu prijelaza djece u gradskim djecjim vrticima 2023
Zamolbe za prijelaz 2023-2024.docx

________________________________________________________________________________________________ 

Pravilnik o upisu djeteta u dječji vrtić
________________________________________________________________________________________________

Zahtjev za upis te obrazac za inicijalni razgovor možete preuzeti ovdje:

OBRASCI ZA UPIS U JASLICE I VRTIĆ:
2023-2024 OBRAZAC ZA INICIJALNI RAZGOVOR - JASLICE I VRTIĆ.docx
2023-2024 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ - JASLICE I VRTIĆ.docx

________________________________________________________________________________________
14. 6. 2022.  -
ISPRAVAK RASPOREDA NOVOUPISANE DJECE PO OBJEKTIMA I SKUPINAMA U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,
u jučer objavljenom rasporedu omaškom je napisana pogrešna vrsta programa za djecu upisanu u novu jasličku skupinu u područnom objektu Balotin prilaz 1. Umjesto redovitog programa trebalo je pisati program senzomotorike (službeni naziv: Program rane stimulacije osjetila i poticanje senzorne integracije djece jasličke dobi). Isto je ispravljeno, tako da ažurirani raspored novoupisane djece po objektima i skupinama u ped. god. 2022./2023. možete preuzeti ovdje

Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.
________________________________________________________________________________________
13. 6. 2022. - RASPORED
NOVOUPISANE DJECE PO OBJEKTIMA I SKUPINAMA U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,
raspored novoupisane djece po objektima i skupinama u idućoj pedagoškoj godini možete pronaći ovdje.  
Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.
_______________________________________________________________________________________
10. 6. 2022. - OBJAVA REZULTATA UPISA U VRTIĆ U PED. GOD. 2022./2023.

Poštovani roditelji,
na ovoj poveznici možete provjeriti rezultate upisa u vrtić u ped. god. 2022./2023. 
Molimo da u narednom periodu pratite objave na našoj web stranici jer će uskoro biti objavljene informacije o sastanku s roditeljima novoupisane djece i potpisivanju ugovora.

________________________________________________________________________________________
8. 6. 2022. - IZMJENA OBAVIJESTI o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba
 
Poštovani roditelji,
rezultati upisa djece u pojedine programe (podaci o prihvaćenim i odbijenim zahtjevima za upis djece) bit će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i mrežnim stranicama dječjih vrtića 10. lipnja 2022.
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 27. lipnja 2022.
O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.
https://vrtic-utrina.zagreb.hr/UserDocsImages/Izmjena Obavijesti o upisu za ped.god. 2022-2023.pdf
_____________________________________________________________________________________
O B A V I J E S T o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2022./2023. na području Grada Zagreba

Poštovani roditelji,
sve informacije o upisu djeteta u vrtiću u pedagoškoj godini 2022./2023. možete naći u sljedećem dokumentu: Obavijest upisi u djecje vrtice za ped. godinu 2022.-2023..docxIspiši stranicu